Minerali i stijene Ivančice

karta mineralnih nalazista

U geološkom pogledu Ivančica tvori horst ili timor. Sam trup tog masiva izgrađen je od stijena peleozojske i mezozojske starosti, a obod trupa tj. strane, od stijena kenozojske starosti. Najstarije stijene koje ulaze u građu trupa su paleozojski karbonski vapnenci i glineni škriljci. Na njima dolaze mezozojski trijaski vapnenci i dolomiti, koji tvore glavni pretežni dio cijelog masiva. Obod je izgrađen od tercijarnih slojeva i to pretežno od oligocenskih pješčenjaka i lapora, miocenskih i litotamnijskih vapnenaca i pliocenskih pješčenjaka i lapora. Po padinama brda spomenute sedimente pokrivaju kvartarne diluvijalne ilovače i gline.

U dalekoj geološkoj prošlosti tektonski pokreti bilu su vrlo jaki i intenzivni u ovom kraju, pa je i njihova zasluga što je Ivančica ostala kao horst. Ona je zahvaćena velikim rasjedima sa sjeverne i južne strane, a brojni manji rasjedi raskomadali su njezin trup poprijeko. Tektonsko djelovanje obično bude popraćeno vulkanskim djelovanjem, pa tim rasjedima moramo da zahvalimo za sve minerale, eruptivne stijene i topla vrela, koja nalazimo u ovom kraju.

Duž rasjeda prodirala je lava, dolazilo je do vulkanskih erupcija, uz dislokacijske plohe izbijale su termalne vode u kojima je bilo otopljeno raznih ruda, pa su nam sve te vulkanske pojave stvorile brojna ležišta i nalazišta ruda i minerala.

(Preuzeto iz teksta Minerali i stijene Ivančice akademika Mirka Maleza: Naše planine, 4/1952., broj 7-8)

Tijekom dosadašnjih istaživanja na Ivančici je otkriveno oko 60 minerala, među kojima se pretežu kamenotvorni, a žilnih je daleko manje.

Poznati minerali Ivančice

Ahat, albitm, amfibol, andezit, anglezit, antigorit, apatit, augit, biotit, bitovnit, bornit, brukit, Ca – montmorilonit, cerusit, cirkon, delesit, dichardit, diopsidski augit, dolomit, epidot, galenit, getit, granat, halkopirit, halkozin, hausmanit, hematit, hemimorfit, heulandit, hidrobiotit, hidrocinkit, hipersten, idingsit, ilit, ilmenit, jaspis, kalcedon, kalcit, kaolin, klorit, kovelin, kvarc, labrador, leukoksen, limonit, magnetit, martit, minerali glina, montmorilonit, mordenit, oligoklas, oniks, opal, penin, pirit, piroksen, piroluzit, prehnit, pumpeliit, ransieit, rodohrozit, rutil, sanidin, seladonit, sericit, serpentin, sfelerit, siderit, skapolit, smithsonit, spekularit, spinel, talk, titansko-željzni augit, todorokit, turmalin, uralit, vermikulit

Slični članci